Als we met plezier willen werken dan is een veilige werkplek noodzakelijk. Dat vraagt iets van organisaties en haar medewerkers. Welke rol speelt de vertrouwenspersoon daarbij?

Het werkgebied van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon werkt op het gebied van een veilige en integere werkomgeving en organisatie. Elke Nederlander heeft daar recht op; dat is vastgelegd in de Grondwet en het Burgerlijk Wetboek. De vertrouwenspersoon heeft twee aandachtsgebieden: die van ongewenste omgangsvormen en van integriteitskwesties.

Ongewenste omgangsvormen
Als werknemers met klachten komen bij de vertrouwenspersoon, dan kunnen die gaan over pesten, agressie of geweld, machtsmisbruik, discriminatie en (seksuele) intimidatie. Het zijn klachten die hen zelf aangaan en waar ze veel last van hebben in hun werk en functioneren. In het verleden werden wij als professionals hiermee geconfronteerd, maar was er nog geen juridisch kader en officiële weg om de klachten te begeleiden en uit de wereld te helpen. Ondersteund door nieuwe wetgeving is het vak van vertrouwenspersoon ontwikkeld en groeit het nog steeds. Bij een vertrouwenspersoon kunnen medewerkers met hun klachten terecht en kunnen ze professioneel begeleid worden bij het vinden van hun oplossing. Onder Medewerker vertellen wij concreet over de aanpak en oplossingsrichtingen.

Integriteitskwesties
Medewerkers kunnen ook meldingen doen van incidenten die gebeuren in de organisatie waar zij werken en die vallen onder fraude, onregelmatigheden, misstanden, corruptie en omkoping. Dit zijn incidenten waarbij personen de normen en waarden van een organisatie schenden en zich dus niet houden aan de gedragscode. De meldingen kunnen gaan over terugkerende diefstal, onregelmatigheden in de werkprocessen, misbruik van persoonsgegevens of het in gevaar brengen van collega’s of klanten. Ook hier begeleidt de vertrouwenspersoon de medewerker naar de meest passende oplossing voor die persoon, maar bij een strafbaar feit zal de melding openbaar gemaakt worden. Maar ook dan zal de melder beschermd zijn door een juridisch kader. Onder Medewerker vertellen wij meer over meldingen en de aanpak.

Voorlichting, informatie en advies
Van een vertrouwenspersoon wordt ook verwacht dat die een bijdrage levert aan een veilige werkomgeving door voorlichting te geven aan de directie over de juridische kaders en de belangrijke aspecten van een veilige werkomgeving. Wij werken laagdrempelig en vanuit vertrouwen. We komen kennismaken, zorgen voor een presentatie en afstemming op de behoeften, vullen aan en geven advies.

Als externe vertrouwenspersonen kunnen we een bijdrage leveren aan de invulling van het integriteitsbeleid door presentaties te geven aan leidinggevenden, verschillende afdelingen of groepen medewerkers. Hierdoor wordt sociale en psychologische veiligheid onderdeel van de organisatiecultuur.

Belangrijke onderdelen van het integriteitsbeleid zijn een gedragscode, het instellen van een (externe) klachtencommissie, een jaarlijkse registratie van de klachten en meldingen en een hoofdstuk over integratiebeleid in het jaarverslag. Aan al die onderdelen kunnen wij een bijdrage leveren.

Sinds 1994 is een risico-inventarisatie wettelijk verplicht (Arbeidsomstandighedenwet). Slecht 45% van de organisaties beschikt over een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). In zo’n jaarlijks terugkerende evaluatie is het risico op seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten weergegeven. Het doel voor organisaties is om oorzaken van ongewenste omgangsvormen te identificeren en aan te pakken.

Wij houden organisaties op de hoogte van (juridische) ontwikkelingen op ons vakgebied en attenderen en adviseren onze contactpersonen gevraagd of ongevraagd.

Samengevat, een vertrouwenspersoon:

  • werkt altijd op vertrouwelijke basis;
  • biedt een luisterend oor voor een medewerker die een klacht of melding heeft, daarover wil praten en advies wil hebben;
  • denkt mee over oplossingsrichtingen en begeleidt die;
  • geeft voorlichting en advies aan de directie en helpt bij het creëren van een sociaal veilige werkomgeving;
  • ondersteunt bij een gedragscode, klachtenregeling, risico-inventarisatie & -evaluatie, het instellen van een (externe) klachtencommissie, registratie en een jaarverslag;
  • geeft voorlichting en workshops aan de medewerkers en leidinggevenden en ontwikkelt voorlichtingsmateriaal;
  • houdt de organisatie op de hoogte van (wettelijke) ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact met ons op.